Them

22 teksty – auto­rem jest Them.

Przyj­dzie ta­ka, pokręci tyłkiem i zniszczy wszystko... 

myśl
zebrała 33 fiszki • 20 czerwca 2010, 14:30

Możesz mnie zgnieść, zam­knąć, zniszczyć... Ja pow­stanę ko­lej­ny raz i wyg­ram, bo ja się nie pod­daję. Nigdy. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 3 czerwca 2010, 14:27

Tak się zas­ta­nawiam czy nie jes­teśmy częścią ja­kiejś ko­medii pi­sanej przez psychopatę. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 2 czerwca 2010, 21:57

Chy­ba naj­ważniej­sze jest to, żeby wkładając rękę do te­go wiel­kiego wor­ka z na­pisem "his­to­ria", pełne­go os­trych 'żyle­tek', umieć ją wy­ciągnąć bez ran i krwi... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 11 kwietnia 2010, 09:02

Przy­tulasz mnie pod­muchem wiat­ru,
całujesz pro­mieniem słońca.
Do niebios uno­sisz czułym dotykiem... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 27 marca 2010, 15:43

Właśnie te­raz ideal­nie słyszę jak Two­je ser­ce pisze poemat pełen na­miętności, właśnie te­raz, kiedy jes­tem tak daleko... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 17 marca 2010, 21:14

Mamo!

Na pa­rape­cie znów tańczą deszczu krople,
tańczą, choć po­wodu nie mają żadnego.
Ty zaś sie­dzisz na krześle bólu twojego
i zno­wu poz­wa­lasz roz­paczy się opleść.

Wyob­rażam so­bie jak ciężko Ci bywa
i przep­raszam, że się na tobie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 14 marca 2010, 13:05

Świt przywitał Polaków soczystą czerwienią krwi...

Różne his­to­rie już w życiu słyszałam,
jed­nak tę jedną dob­rze zapamiętałam.

Żyło przed la­ty rodzeństwo, dwóch braci,
tak zżytych jak oni wten­czas mało było.
Mądrzy, sil­ni, zdro­wi, obaj równie pyskaci.
Dzieciństwo po­korę wielką w nich wyryło.

Pro­mienie słoneczne [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 11 marca 2010, 13:50

Ogień jest piękny. Jas­ny, we­soły, ciepły, ale po­mimo te­go nie możemy go dot­knąć bez oparze­nia się. To sa­mo można po­wie­dzieć o miłości. Jest piękna, da­je ra­dość, ale kiedyś się nią oparzymy. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 5 marca 2010, 21:37

Myśle­nie o miłości psu­je hu­mor. Może nie po­win­no is­tnieć to uczu­cie? Cho­ciaż... Do miłości nic nie mam, gorzej z tęsknotą. Te­go nie po­win­no być... ale gdy­by nie było tęskno­ty, to nie do­ceniali­byśmy te­go co mamy... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 4 marca 2010, 21:32

Them

Ja, czyli szara nastolatka, której nikt nie pytał o to czy chce się narodzić. Jednak żyję i nie udaję kogoś kim nie jestem.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Them

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność